ROLITYKA RODO

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO
Na podstawie art. 13 RODO informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest IMN1 Sp. z o. o. S.K.A. (dawniej: IMN Sp. z o. o.) z siedzibą we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 8-11 (dalej „Spółka”).

2. Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, prosimy o kontakt:
Administrator: biuro@imn.com.pl.

3. Cele i podstawy przetwarzania Państwa danych osobowych przez Spółkę:
a) Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Państwem, w tym do:
• kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług w ramach prowadzonej przez Spółkę działalności;
• zawarcia umowy najmu lokalu oraz w celu realizacji postanowień umownych (złożenie innych dokumentów związanych z jej zawarciem)
• umożliwienia przesyłania informacji związanych z działalnością Spółki, łączącą nas z Państwem umową drogą elektroniczną;
• realizacji umów zawartych z Państwem w ramach działalności Spółki;
• rozliczanie czynszu najmu oraz opłat dodatkowych związanych z najmem lokalu, jak i egzekucji związanej z ww. opłatami;
• zarządzanie częściami wspólnymi nieruchomości;
• zgłaszanie konieczności usuwania awarii, w zakresie niezbędnym do jej usunięcia.
b) Przepisy prawa wymagają od Spółki przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych.
c) Przetwarzamy również Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki, którym jest:
• kontaktowanie się z Państwem poprzez dostępne kanały komunikacji, w przypadkach tego dotyczących za Państwa zgodą – przez e-mail oraz telefon;
• windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
• przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych.

4. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne i niezbędne dla zawarcia i wykonania umowy. W przypadku niepodania danych osobowych, nie będzie możliwe zawarcie umowy, a w konsekwencji nie będą Państwo mogli korzystać z usług świadczonych przez Spółkę. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie przez Państwa danych jest dobrowolne.

5. Bezpieczeństwo danych osobowych
Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych.
Zobowiązujemy się do:
• zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, zmianami, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
• dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających wydane przez nas upoważnienie,
• zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych,
• prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, dochowania szczególnej staranności, aby osoby upoważnione do przetwarzania tych danych zachowały je w tajemnicy, również po zakończeniu najmu,
• zapewnienia aby urządzenia i systemy informatyczne i telekomunikacyjne, służące do przetwarzania danych osobowych, były zgodne z wymogami Rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzanych danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych

6. Uprawnienia wobec Spółki w związku z przetwarzaniem danych osobowych
a) Przysługują Państwu wszystkie uprawnienia, wynikające z RODO, tj. prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
b) Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Spółkę Pani/Pana danych osobowych do organu nadzorczego (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
c) Przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, gdy:
• przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której Pani/Pan się znalazł/a.
7. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione innym podmiotom w zakresie niezbędnym do realizacji ww. celów. W sytuacjach tego wymagających i w oparciu o odpowiednie przepisy, możemy przekazać Państwa dane osobowe organom publicznym.

8. Okres przechowywania danych osobowych
a) Państwa dane przetwarzane będą do czasu trwania ww. umowy i wykonania zobowiązań umownych, a po jej zakończeniu w terminach określonych przez przepisy o rachunkowości lub do momentu przedawnienia roszczeń dotyczących przedmiotu umowy.
b) W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać Państwa dane przez okres, w którym Spółka zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

9. Przetwarzane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.